องค์การนิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์ ยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว


องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (อบจ.) ออก แถลงการณ์คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย lsm99 เนื้อหาเรื่อง ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ ธรรมศาสตร์

โดยระบุเป็นถ้า กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์บนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบของขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวนั้นจำลองกระบวนแห่อย่างราชสำนัก ในกิจกรรมดังกล่าวจะมี Tokbet  “ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว” จัดการกับ “พระเกี้ยว” บนเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย นั่งบนเสลี่ยงซึ่งถูกแบกโดยนิสิตกว่า นั่นห้าสิบ ของเรา’ อีกทั้ง ผู้อัญเชิญซึ่งมาจากกลุ่ม CU Coronet ยังถือว่าเป็นตัวแทนของความเป็นจุฬาฯ ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ ๆ ขยายออกไป

กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวสนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยม รวมถึงค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน ทางออกปแบบกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมสัญลักษณ์ของศักดินาคือ “พระเกี้ยว” บนเสลี่ยง ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกผู้อันเชิญฯ ยังเป็นที่กังขาถึงความโปร่งใส และตอนนี้อาจต้องการข้อกังขาว่าเป็นการสนับสนุนความเป็นอภิสิทธิ์ชนผ่านค่านิยมมาตรฐานความงามแบบใดแบบหนึ่งในสังคม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้ของอำนาจในการบังคับให้คนต้องมาแบกเสลี่ยง ดังที่เห็นจากกระบวนการหานิสิตหอในเพื่อมาแบกเสลี่ยงเข้าสนามนั้นมีการบังคับผ่านการอ้างว่าจะมีผลต่อคะแนนการคัดเลือกให้ก็อาจต้องการสิทธิเก็บในหอพัก

คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย lsm99 จึงเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็ไก่ิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน จากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2564 ของคณะกรรมการบริหารฯ ก็อาจต้องการมติ ยี่สิบเก้า : ศูนย์ เสียง เห็นควรให้ก็อาจต้องการการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระ-เกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติบนสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิไม่ต้องการการพิจารณาคงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป
ไม่ต้องการการพิจารณาคนเท่ากัน คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยหนังออนไลน์